Giới thiệu

Giới thiệu Đài KTTV Tỉnh Cao Bằng

2014-11-24 10:44:10 | Lượt xem: 2249 | Giới thiệu

1.Chức năng

2.Nhiệm vụ

3.Cơ cấu 

 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH CAO BẰNG

 

Địa chỉ: Tổ 28 phường Sông Hiến – TP Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng.

Tel: 026.3852331 / 0263.856054

    Fax: 0263.858054.

Email: caobang@kttvdb.net

Điều 1. Vị trí và chức năng

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là Đài Cao Bằng) là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi tỉnh Cao Bằng; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Đài Cao Bằng có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi để hoạt động theo quy định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án của Đài Cao Bằng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham gia thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng, gồm: Khí tượng bề mặt, thủy văn lục địa, môi trường không khí và nước; quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; thực hiện chiến lược tổng thể quốc gia về dự báo, cảnh báo thiên tai trong phạm vi tỉnh Cao Bằng.

4. Tổ chức quan trắc, thu thập dữ liệu trên mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu trong phạm vi tỉnh Cao Bằng.

5. Tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác trong phạm vi tỉnh Cao Bằng.

6. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quốc gia về cảnh báo thiên tai; cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong phạm vi tỉnh Cao Bằng.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức, quy chế, thể lệ về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng điều tra cơ bản gốc và chất lượng bản tin dự báo khí tượng thủy văn; tổ chức cung cấp và khai thác dịch vụ thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

8.  Tham gia quản lý, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị đo, công trình đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường, thiết bị quan trắc định vị sét, máy thông tin chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn theo phân cấp; tham gia thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc. 

9. Thực hiện điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những nơi thiếu trạm quan trắc, nơi thường xảy ra bão, lũ, thiên tai và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác trong phạm vi tỉnh Cao Bằng.

10. Thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất hệ thống mốc cao độ, cọc của các trạm khí tượng thủy văn thuộc Đài Cao Bằng quản lý.

11. Thực hiện việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể công trình khí tượng thủy văn; bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật các công trình khí tượng thủy văn trong khu vực tỉnh Cao Bằng thuộc Đài Cao Bằng quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

12. Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng tại địa phương theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

13. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn và môi trường, xử lý và lưu trữ số liệu, giám sát biến đổi khí hậu theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

14. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về: khí tượng thủy văn; môi trường không khí và môi trường nước; giám sát biến đổi khí hậu; khảo sát trạm khí tượng thủy văn, lắp đặt các công trình, trang thiết bị, máy móc chuyên môn về khí tượng thủy văn cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc và theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

16. Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của tỉnh và của Đài khu vực theo quy định; thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

17. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

19. Quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao theo quy định.

20. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đài Cao Bằng:

a) Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

        b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc về mọi hoạt động của Đài Cao Bằng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Đài Cao Bằng.

c) Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Đài Cao Bằng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Tổ chức thuộc Đài Cao Bằng:

a) Tổ Dự báo;

b) Tổ Quản lý mạng lưới trạm;

c) Tổ Hành chính – Quản trị

3. Các Trạm Khí tượng, Thủy văn, điểm đo mưa trực thuộc tỉnh.

4. Biên chế của Đài Cao Bằng do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020 Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngàng KTTV trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTTV đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước......

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang