Giới thiệu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2014-11-04 09:13:36 | Lượt xem: 7106 | Giới thiệu

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường Cái Lân – Phường Bãi Cháy – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0333.846406/844993;  Fax: 0333.847461/845271

Email: dubaoqn@hn.vnn.vn/ quangninh@kttvdb.net

Gi¸m ®èc: NguyÔn TiÕn Së

   I. Vị trí và chức năng

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi tỉnh Quảng Ninh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án của Đài Quảng Ninh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham gia thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, gồm: Khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, thủy văn lục địa, khí tượng thủy văn biển, môi trường không khí và nước; quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; thực hiện chiến lược tổng thể quốc gia về dự báo, cảnh báo thiên tai trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh.

4. Tổ chức quan trắc, thu thập dữ liệu trên mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh.

5. Tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, triều cường và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh.

6. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quốc gia về cảnh báo thiên tai; cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức, quy chế, thể lệ về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng điều tra cơ bản gốc và chất lượng bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tổ chức cung cấp và khai thác dịch vụ thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật  theo phân cấp và phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

8. Tham gia quản lý, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị đo, công trình đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường, thiết bị quan trắc định vị sét, máy thông tin chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn theo phân cấp; tham gia thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

9. Thực hiện điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những nơi thiếu trạm quan trắc, nơi thường xảy ra bão, lũ, thiên tai và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh.

10. Thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất  hệ thống mốc cao độ, cọc, thủy chí của các trạm khí tượng thủy văn thuộc Đài Quảng Ninh quản lý.

11. Thực hiện việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể công trình khí tượng thủy văn; bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật các công trình khí tượng thủy văn trong khu vực tỉnh Quảng Ninh thuộc Đài Quảng Ninh quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

12. Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng tại địa phương theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

13. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn và môi trường, xử lý và lưu trữ số liệu, giám sát biến đổi khí hậu theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

14. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về: khí tượng thủy văn; môi trường không khí và môi trường nước; giám sát biến đổi khí hậu; khảo sát trạm khí tượng thủy văn, lắp đặt các công trình, trang thiết bị, máy móc chuyên môn về khí tượng thủy văn cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc và theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

16. Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của tỉnh và của Đài khu vực theo quy định; thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

17. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

19. Quản lý viên chức và người lao động theo phân cấp; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao theo quy định.

20. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc giao.

III. Mạng lưới trạm quan trắc

Mạng lưới trạm quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm 07 trạm khí tượng (có 3 trạm đo yếu tố hải văn), 03 trạm thủy văn, 01 trạm hải văn tự động, 11 điểm đo mưa và 03 điểm đo độ mặn cụ thể như sau:

* Các trạm khí tượng thủy văn và hải văn:

1. Trạm Khí tượng Nông nghiệp Uông Bí - Phường Phương Đông,  thành phố Uông Bí.

2. Trạm Khí tượng Hải văn và Môi trường Bãi Cháy - Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

3. Trạm Khí tượng Hải văn Cửa Ông - Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

4. Trạm Khí tượng Hải văn Cô Tô - Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

5. Trạm Khí tượng Tiên Yên - Xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên.

6. Trạm Khí tượng Quảng Hà - Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

7. Trạm Khí tượng Móng Cái - Xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái.

8. Trạm Hải văn Trà Cổ - Phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.

9. Trạm Thủy văn Bình Liêu - Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu.

10. Trạm Thủy văn Đồn Sơn - Xã Yên Đức, huyện Đông Triều.

11. Trạm Thủy văn Bến Triều - Xã Hồng Phong, huyện Đông Triều.

* Các điểm đo mưa :

1. Điểm đo mưa Đông Triều - Xã Hồng Phong, huyện Đông Triều.

2. Điểm đo mưa Vàng Danh - Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

3. Điểm đo mưa Phong Cốc - Phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên.

4. Điểm đo mưa Yên Hưng - Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.

5. Điểm đo mưa Yên Lập - Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

6. Điểm đo mưa Hoành Bồ - Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

7. Điểm đo mưa Ba Chẽ - Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

8. Điểm đo mưa Đầm Hà - Thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

9. Điểm đo mưa Quất Đông - Xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

10. Điểm đo mưa tự động Bản Sen - Xã Bản Sen, huyện Vân Đồn.

11. Điểm đo mưa tự động Vũ Oai - Xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.

* Các điểm đo độ mặn :

1. Điểm đo mặn Bến Triều - Xã Hồng phong, Huyện Đông Triều.

2. Điểm đo mặn Đồn Sơn - Xã Yên Đức, huyện Đông Triều.

3. Điểm đo mặn Sông Ka Long - Phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành KTTV, công tác KTTV luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang