Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn tuần năm 2019

2015-06-03 04:42:27 | Lượt xem: 2258 | Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo tuần 5 ngày số 30 tháng 10 năm 2018

TUẦN BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY

I – TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỦY VĂN 11-15/10/2018

- Thuỷ triều: Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều Vịnh Bắc Bộ và lượng nước thượng nguồn. Mực nước đỉnh triều tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn tăng dần từ ngày đầu đến ngày cuối tuần (15/10); mực nước đỉnh triều lớn nhất tại 2 trạm, đều xuất hiện vào ngày cuối tuần (15/10).

Trị số đặc trưng mực nước thực đo tại các trạm:

Bến Triều:   Hmax = 155cm      Htb = 80cm        Hmin = 15cm

Đồn Sơn:     Hmax = 150cm      Htb = 47cm        Hmin = -63cm

II – DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỦY VĂN TỪ 16-20/10/2018

- Thủy triều: Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều Vịnh Bắc Bộ và lượng nước thượng nguồn. Dự báo mực nước đỉnh triều tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn giảm dần từ ngày đầu đến ngày cuối tuần (20/10); nhiều khả năng mực nước đỉnh triều lớn nhất tại 2 trạm, đều xuất hiện vào ngày đầu tuần (16/10).

Trị số đặc trưng mực nước dự báo tại các trạm:

Bến Triều: Hmax = 152cm       Htb = 80cm          Hmin = 01cm

  Đồn Sơn:   Hmax = 148cm       Htb = 48cm          Hmin = -70cm

 

- Bản tin tiếp theo phát vào ngày 21 tháng 10/2018 
Đầu trang