Bản tin dự báo hàng ngày

 

KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 18 220C. Độ ẩm 90 - 95%.

PHÍA BẮC THÀNH PHỐ:

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 17 220C. Độ ẩm 90 - 95%.

PHÍA NAM THÀNH PHỐ:         

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 18 220C. Độ ẩm 90 - 95%.

KHU VỰC ĐỒ SƠN VÀ QUẦN ĐẢO CÁT BÀ:          

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.

Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 18 - 220C. Độ ẩm 90 - 95%.

HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VỸ:           

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 17 - 210C. Độ ẩm 90 - 95%.

VỊNH BẮC BỘ:    

Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong mưa.

Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.Đầu trang