Cơ cấu tổ chức

1.     Lãnh đạo Đài Đông Bắc:

a)     Lãnh đạo Đài Đông Bắc có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b)    Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về mọi hoạt động của Đài Đông Bắc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Đài Đông Bắc.

c)     Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2.     Bộ máy giúp việc Giám đốc:

a)     Văn phòng;

b)    Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c)     Phòng Quản lý mạng lưới trạm;

d)    Phòng Dự báo;

đ. Phòng Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn.

3.    Các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh:

a)    Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng;

b)   Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn;

c)    Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Giang;

d)   Đài Khí tượng Thủy vãn tỉnh Bắc Ninh;

đ) Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh.Đầu trang